ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o tom, jak naše společnost NEOPROFIL Czech Republic s.r.o. se sídlem Bystrá 1730/9, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 05605580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 267185 – získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti se svým podnikáním.

Při našem podnikání nám vznikají zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá povinnost nebo nezbytnost zpracovávat osobní údaje. Zpracování osobních údajů je rovněž nezbytnou podmínkou pro naše podnikání. Naším hlavním cílem je zajistit Vám našim zákazníkům při využívání našich služeb co nejpříjemnější zážitek, a přitom co nejvíce chránit vaše soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám poskytujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje (kapitola II. až VI. níže), a o vašich právech a způsobech jejich uplatnění (kapitola VII. níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která využívá našich služeb, a to včetně bývalých zákazníků.

Doporučujeme vám pečlivě se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámit před objednáním našich služeb.

II. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost NEOPROFIL Czech Republic s.r.o. se sídlem Bystrá 1730/9, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 05605580, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 267185.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na www.neoprofil.cz.

III. Naše služby

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souvislosti s uzavřením smlouvy (přijetím objednávky), a to minimálně po dobu poskytování našich služeb a maximálně po dobu, kterou nám určují právní předpisy. Ke zpracování vašich osobních údajů dochází dále na základě našich zákonných povinností.

III.1. Účel a doba zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou toho, abyste mohli využívat našich služeb, a zpracování těchto údajů probíhá proto, abychom mohli dostát svým smluvním povinnostem dle smlouvy a zajistit funkčnost našich služeb. Vaše osobní údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují.

III.2. Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy (přijetím objednávky) je nezbytnou podmínkou poskytnutí našich služeb.

Údaje uchováváme po dobu poskytování našich služeb (z důvodu plnění Smlouvy a zároveň plnění zákonných povinností) a povinné údaje rovněž po dobu, kterou nám určují právní předpisy.

Po ukončení smluvního vztahu s vámi, tedy po ukončení poskytnutí našich služeb, můžeme po dobu běhu promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž uchování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků.

III.3. Rozsah zpracovávaných údajů

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytne zákazník při objednávce našich služeb. Jedná se zejména o následující údaje:

  • Jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu.

 

IV. Cookies

Při používání našich internetových stránek www.neoprofil.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies, které využíváme zejména za účelem statistiky a analýzy návštěvnosti a užívání našich webových stránek. Vaše osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení návštěvnosti. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete na adrese www.aboutcookies.org.

 

V. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

V.1. Zpracovatelé

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, administrativní podporou, využívání softwarových prostředků apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména následujícím způsobem:

V.1.1. IT firmy

K některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb. Jedná se o zejména o následující dodavatele:

  •  Byznys software, s.r.o., Petr Vach.

V.1.2. Auditoři, daňoví poradci a právní zástupci

K některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

V.1.3. Orgány veřejné moci

Pokud se na nás v rámci výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci se žádostí o poskytnutí osobních údajů, zpřístupníme vaše osobní údaje příslušnému orgánu v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního aktu.

V.2. Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle kapitoly V.1. jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto zásady ochrany osobních údajů.

VI. Zabezpečení dat

Zabezpečení sítě dle obvyklých postupů, kontrola přístupu k datům.

VII. Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

VII.1. Způsob uplatňování práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle této kapitoly nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly V. těchto zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit osobně na naší provozovně, či dopisem na adresu našeho sídla, případně prostřednictvím emailové adresy info@neoprofil.cz

V rámci vyřizování vašich práv ověřujeme vaši identitu, abychom zajistili, že nejde k narušení integrity vašich osobních údajů.

Pro vyřízení vaší žádosti po vás můžeme požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů vždy požadujeme pouze v nezbytně nutné míře pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Vaši žádost vyřídíme do jednoho měsíce po jejím obdržení, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce ve složitějších případech.

VII.2. Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pro uplatnění žádosti o opravu nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

VII.3. Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Všechny vaše osobní údaje rovněž vymažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) v případě, že to bude vyžadovat zákon.

VII.4. Odvolání souhlasu

Souhlas ke zpracování údajů, který byste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle bodu VII.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

VII.5. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že máte zájem o přístup k údajům, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů jinému poskytovateli, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

VII.6. Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

VII.7. Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

VII.8. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

VIII. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na adrese www.neoprofil.cz O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím naší provozovny a případně vašeho emailu, a to před datem jejich účinnosti.

© 2020 NEOPROFIL CZECH s.r.o. Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o,